Használati útmutató
A weboldal használatának feltételei

Felhasználási feltételek

BEVEZETÉS

Ezt az oldalt az Apemin Tusnad SA (Rt), egy a román jogszabályoknak megfelelően alapított és jogszerűen működő társaság kezeli, melynek székhelye: Hargita megye, Tusnád község, Újtusnád helység, Állomás u. 59/C sz., cégjegyzékszáma: J19/252/1999, adószáma: 12071773 (“Apemin Tusnad”).

A webhely látogatásának és használatának feltétele e kikötések elfogadása.

Az Ön személyes adatainak az Apemin Tusnad által történő feldolgozása a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46 / EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016. április 27-i 679. sz. Rendeletben ("Általános Adatvédelmi Rendelet") foglaltaknak megfelelően történik.

Ez a dokumentum megmagyarázza, hogyan gyűjtjük össze, használjuk fel, továbbítjuk és védjük adatait az oldalhoz való hozzáféréskor.

Tevékenységének folytatásához az Apemin Tusnad kénytelen egyes magánszemély-kategóriák személyi adatait felhasználni. Ezek közé tartozhatnak a jelen webhely felhasználóinak személyes adatai is.

Jelen dokumentum leírja a személyes adatok feldolgozásának célját, az általunk feldolgozott személyes adatok kategóriáit, valamint az ilyen adatok címzettjeit, a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos elveket, az érintett személy beleegyezésével és a személy jogaival kapcsolatos feltételeket.

A SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSÁNAK CÉLJAI

Minden, a webhelyet meglátogató személy, aki személyes adatokat vagy személyes információt szolgáltat, kifejezetten és egyértelműen kifejezi hozzájárulását a következőkhöz: hogy az Apemin Tusnad e-mailben periodikus hírleveleket küldjön (lásd "Hírlevél”) a személyzet-toborzási műveletek eredményeire (lásd a "Karrier" oldalt), az Apemin Tusnadnak címzett kérések, kérdések és panaszok megoldására vonatkozóan (lásd az "Kapcsolat" oldalon). Az Apemin Tusnad vállalja az ilyen információk bizalmas kezelését.

A SZEMÉLYES ADATOK KATEGÓRIÁI ÉS AZ ADATOK CÍMZETTJEI

Az Apemin Tusnad olyan személyes adatokat kezel, mint például az IP cím, ahonnan a felhasználó elérte a webhelyet, a pályázóktól kapott önéletrajzokban foglalt adatok, elérhetőségek, mint például: családi név és vezetéknév, e-mail cím, telefonszám vagy egyéb személyes adatok, amelyeket Ön az Apemin Tusnadhoz intézett kérelem/ üzenet kapcsán szolgáltatott.

A SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ ELVEK

Az Apemin Tusnad garantálja az alábbi elvek betartását, kötelezvén magát a betartás bizonyítására.

Jogszerűség, méltányosság és átláthatóság - Személyes adatai jogszerűen, tisztességesen és átlátható módon kerülnek feldolgozásra.

Céllal kapcsolatos korlátozások - a személyes adatokat jól meghatározott, egyértelmű és törvényes célokra gyűjtik, és a későbbi feldolgozás nem lehet összeegyeztethetetlen ezekkel a célokkal. A személyes adatoknak megfelelőeknek, relevánsaknak és arra korlátozottaknak kell lenniük, ami a feldolgozásuk céljaihoz szükséges.

Az adatok minimalizálása -Az Apemin Tusnad elemzi azokat a személyes adatokat, amelyek relevánsak és szigorúan arra szorítkoznak, ami feldolgozásuk céljának tekintetében feltétlenül szükséges.

Az információ pontossága - Az Apemin Tusnad minden intézkedést meghoz az adatok érvényességének biztosítása érdekében, és a helytelennek bizonyuló adatok frissítésre vagy törlésre kerülnek a feldolgozás céljaival összhangban.

Tárolási korlátozás - a személyes adatokat csak addig tartják meg, amíg a kapcsolódó feldolgozás céljából erre szükség van.

Feddhetetlenség és titoktartás - A személyes adatok feldolgozása a legmegfelelőbb biztonsági feltételek mellett történik, beleértve a jogosulatlan vagy jogellenes feldolgozással szembeni, valamint a veszteségek, megsemmisülés vagy véletlen károk elleni védelmet, a megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések meghozatala által.

Önnek bármikor jogában áll visszavonni a hozzájárulását, kijelentvén, hogy az nem érinti a visszavonás előtt beleegyezésével végrehajtott feldolgozások jogszerűségét.

AZ ÉRINTETT SZEMÉLY JOGAINAK GYAKORLÁSA

a)           Az információk, értesítések átláthatósága és az érintett személy jogai gyakorolásának módja

Az Apemin Tusnad meghozza a megfelelő intézkedéseket annak érdekében, hogy az Öntől kapott és az Önnel kapcsolatos személyes adatokról tájékoztatást nyújtson Önnek, még akkor is, ha azokat nem Öntől szerezte. Amennyiben az Apemin Tusnadnak alapos kétségei vannak az Ön személyazonosságával kapcsolatban, a társaságt további dokumentumok és információk szolgáltatását kérheti az Ön személyazonosságának igazolása érdekében.

Az Apemin Tusnad teljesíti az Ön kérését a hozzáféréshez, helyesbítéshez, törléshez, adathordozhatósághoz, a személyes adatokkal szembeni kifogásemeléshez való jog gyakorlását illetően, kivéve, ha az Apemin Tusnad ésszerű okokból képtelen azonosítani Önt.

Az Apemin Tusnad tájékoztatást nyújt az előző bekezdésben előírt jogok gyakorlására vonatkozó kérelem benyújtása után tett intézkedésekről, indokolatlan késedelem nélkül, és legfeljebb a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül. Ez az időtartam két hónappal meghosszabbítható, ha szükséges, figyelembe véve az Apemin Tusnadhoz az adott időszakban beérkező kérések számát és összetettségét. Ilyen esetben az Apemin Tusnad tájékoztatni fogja Önt bármely ilyen késedelemről, a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül, a késedelem okait is megjelölvén. Amennyiben Ön elektronikus kérést nyújt be, az Apemin Tusnad, lehetőség szerint, elektronikus formában fogja szolgáltatni az információkat, hacsak Ön nem igényel más formátumot.

Az ebben a szakaszban meghatározott információk szolgáltatása ingyenesen történik, kivéve, ha az Ön igénylései megalapozatlanok vagy eltúlzottak, különösen azok ismétlődő jellege esetén, mely esetben az Apemin Tusnad ésszerű díjat számíthat fel a kért információ szolgáltatásáért.

b) Az érintett személy hozzáférési joga

Az Apemin Tusnad megerősítést küld Önnek arra vonatkozóan, hogy feldolgozzák vagy sem a személyes adatait, és feldolgozás esetén hozzáférést biztosít az illető adatokhoz.

c)            A személyes adatok kijavításához való jog

Az érintett személy kérelmének kézhezvételét követően az Apemin Tusnad indokolatlan késedelem nélkül intézkedik az érintett személyre vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítése érdekében. Figyelembe véve az adatok feldolgozásának célját, az Apemin Tusnad a hiányos személyi adatokat kiegészíti, többek között azáltal, hogy az érintettet személynek kiegészítő nyilatkozatot bocsát rendelkezésére, adott esetben.

c)            A személyes adatok törléséhez való jog

Az Ön kérésére az Apemin Tusnad személyes adatait indokolatlan késedelem nélkül törli, amennyiben az alábbi okok egyike fennáll:

a személyes adatok már nem szükségesek arra a célra, amire gyűjtötték vagy feldolgozták őket;

az érintett személy visszavonja ama hozzájárulását, amely alapján a feldolgozás történik;

az érintett személy ellenzi a feldolgozást, és a feldolgozás védelmére nem áll fenn jogos indok, vagy az érintett személy nem ért egyet a feldolgozással;

A személyes adatokat jogellenesen dolgozták fel;

a személyes adatokat törölni kell a Társaság valamely jogi kötelezettségének betartása érdekében;

a személyes adatokat információs szolgáltatások nyújtásával kapcsolatban gyűjtötték össze.

e) Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az Apemin Tusnad a következő esetek egyikében korlátozza az érintett személy személyes adatainak feldolgozását:

i.             az érintett személy vitatja az adatok pontosságát - egy olyan időszakra, amely lehetővé teszi az Apemin Tusnad számára az adatok pontosságának ellenőrzését;

ii.            a feldolgozás jogellenes, és az érintett személy nem ért egyet személyes adatainak továbbításával, inkább használatuknak korlátozását kérvén;

iii.           Az Apemin Tusnadnak többé nincs szüksége a személyes adatok feldolgozására, de az érintett személy valamely jog bírói hatóságok előtti gyakorlása vagy védelme érdekében igényli azokat;

iv.           az érintett személy ellenezte az adatok feldolgozását arra az időszakra, amely szükséges annak ellenőrzésére, hogy a Társaság törvényes jogai elsőbbséget élveznek-e az érintett személy jogaival szemben.

Amennyiben az adatfeldolgozást a fentiek szerint korlátozták, az ilyen személyes adatokat - az adattárolás kivételével - az Apemin Tusnad kizárólag az érintett hozzájárulásával, vagy valamely jog bíróság előtti megállapítása, gyakorlása vagy védelme, egy másik magánszemély vagy jogi személy jogainak védelme érdekében vagy közérdekű okokból dolgozhatja fel a kérdéses adatokat.

Az Apemin Tusnad az adatfeldolgozási korlátozás visszavonását megelőzően megfelelően tájékoztatja az érintett személyt, aki jogot szerzett az adatfeldolgozás korlátozására.

f)            A személyes adatok kijavítására vagy törlésére, illetve a feldolgozás korlátozására vonatkozó bejelentési kötelezettség

Adott esetben, az Apemin Tusnad minden olyan címzettnek, aki irányába személyes adatokat közölt, tudomására hoz a személyes adatokkal kapcsolatos bármely helyesbítést vagy törlést, illetve bármilyen feldolgozási korlátozást, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalan erőfeszítéseket feltételez az Apemin Tusnad részéről.

g)           Az adathordozhatósághoz való jog

Az Apemin Tusnad az érintett személy személyes adatait strukturált, általánosan használt és automatikusan beolvasható formátumban bocsátja rendelkezésre, amennyiben:

i.             a feldolgozás az érintett személy beleegyezésén vagy szerződésen alapul; és

ii.            a feldolgozás automatikus eszközök segítségével történik.

Ha az érintett személy kéri, és az műszakilag megvalósítható, az Apemin Tusnad a személyes adatokat közvetlenül továbbíthatja egy másik adatkezelőnek. 

h)           A kifogáshoz való jog

Ha az érintett személy sajátos körülményei miatt ellenzi személyes adatainak feldolgozását, az Apemin Tusnad nem fogja feldolgozni az adatokat, hacsak a társaság nem tudja bizonyítani, hogy jogos és kényszerítő okok indokolják a feldolgozást, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett személy jogai, érdekei és szabadságai felett, vagy ha a cél valamely jognak bíróság előtti megállapítása, gyakorlása vagy védelme.

i)             Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben (beleértve a profilalkotást is)

Az érintett személynek joga van, hogy ne kizárólag automatikus feldolgozáson alapuló döntéshozatal tárgyát képezze, ideértve a profilok létrehozását is, amely az érintettre nézve joghatásokat vált ki, vagy jelentősen befolyásolja az érintettet.

Ilyen esetben az Apemin Tusnad megfelelő intézkedéseket foganatosít az érintett személy jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében, legalábbis annak ama joga érdekében, hogy az Apemin Tusnad részéről emberi beavatkozásban részesülhessen, kifejezhesse álláspontját és megtámadhassa a döntést.

A fent említett jogok gyakorlása az e-mail címre küldött írott, aláírt és keltezett kérelem nyomán lehetséges [a cégen belüli adatvédelmi tisztviselő vezetéknévének, keresztnévének és elérhetőségeinek megadásával]. Az Apemin Tusnad a kérés kézhezvételétől számított legtöbb 30 napon belül válaszol a kérésére.

 

D.           A személyes adatok továbbítása

A személyes adatokat nem továbbítják az Európai Unión vagy az Európai Gazdasági Térségen kívüli harmadik feleknek (kivéve a tárhely-szolgáltatót [valamennyi azonosító adat megadása]. Az ilyen adattovábbítást azonban az Apemin Tusnad csak akkor hajtja végre, ha az adatátvitel megfelel az ebben a szabályzatban előírt egyéb szabályoknak és, ugyanakkor, az Általános Adatvédelmi Rendelet előírásainak. Gyakorlatilag, egy ilyen adatátvitel csak akkor történhet meg, ha az összhangban van a személyes adatok gyűjtésének céljával, és ha az átvitel e cél eléréséhez szükséges.

A személyes adatoknak az Európai Unión vagy az Európai Gazdasági Térségen kívüli továbbításának jogszerűségét az alábbi két lépés követésével lehet felmérni:

a)           Személyes adatok csak akkor továbbíthatók harmadik félnek, ha az adatátvitel jogilag indokolt (lásd a fenti A.a) pontot); és

b)           A személyes adatok Európai Unión vagy az Európai Gazdasági Térségen kívüli továbbítása csak akkor lehetséges, ha olyan ország felé történik, amely tekintetében az Európai Bizottság megállapította  az adatvédelem megfelelőségét a címzettnél (például Andorra, Argentína, Kanada, Svájc stb.) vagy fennáll az alábbi biztosítékok valamelyike:

•             Szabványos Szerződéses Szabályok; vagy

•             Kötelező Erejű Vállalati Szabályok vagy

•             Biztonsági Pajzs; vagy

•             Az érintett személy kifejezte hozzájárulását az illető adatátvitel tekintetében.

SZELLEMI TULAJDONJOGOK

Szeretnénk tájékoztatni Önt arról, hogy a webhelyen szereplő védjegyek, logók vagy szlogenek az Apemin Tusnad védjegyei. A webhely tartalmában semmi sem értelmezhető úgy, hogy alapértelmezés szerint bármilyen engedélyt vagy jogot jelentene a weboldalon bemutatott jelek bármelyikének használatához az Apemin Tusnad előzetes beleegyezése nélkül. A webhelyet meglátogató minden személy feltétlen kötelessége, hogy semmilyen módon ne másolja le, ne tegye közzé, ne reprodukálja, illetve ne módosítsa, ne továbbítsa, vagy ne terjessze az oldal bármely részét vagy annak teljes tartalmát az Apemin Tusnad előzetes írásos beleegyezése nélkül.

 

Az oldalon a nyilvánosság és a média számára közölt Hírek és Sajtóközlemények fülek alatt található anyagok kivételt képeznek. A médiában való felhasználásra és a nyilvánosság tájékoztatására szolgáló információkat és fényképeket tartalmazó Photo és Media Kit fejezetekre ugyanez érvényes.

Szeretnénk tájékoztatni Önt arról, hogy az Apemin Tusnad állandó erőfeszítéseket tesz a webhely megfelelő működésének és maximális biztonságának biztosítása érdekében. A vállalat azonban semmilyen kötelezettséget nem vállal, és nem garantálja, hogy ez a weboldal folyamatosan működőképes és funkcionális hibáktól mentes.

Megtörténhet, hogy olyan webhelyek linkjei kerülnek megjelenítésre, amelyeket nem az Apemin Tusnad SA üzemeltet és irányít. Nem vállalunk semmilyen felelősséget a weboldalon feltüntetett felhasználási feltételek, tartalmak és anyagok tekintetében. Az ezekhez való hozzáférés a felhasználó kizárólagos kockázatára történik.

A jelen webhelyhez való hozzáférés az Ön felelőssége, és nem garantáljuk, hogy a webhelyen található anyagok használata vagy letöltése nem károsíthatja az Ön tulajdonát, számítástechnikai rendszereit vagy adatbázisait, vagy, hogy azok nem tartalmaznak vírusokat.

Az Apemin Tusnad SA semmilyen felelősséget nem vállal a felhasználóknak a webhely használata és az itt megadott adatok által okozott károkért.

Minden, a jelen webhely arculatának és adatainak módosítására irányuló kísérlet, amit nem a jogos tulajdonos, azaz az Apemin Tusnad eszközöl, egyoldalú és egyértelmű jogot biztosít az Apemin Tusnadnak, hogy minden előjogát felhasználva az illetékes hatóságokhoz forduljon.